Zrealizowane projekty

 

 1. Kobieta aktywna na rynku pracy to JA!",  RPDS.08.02.00-02-0039/16; projekt związany z aktywizacją zawodową kobiet 30+, koordynacja projektu, organizacja zajęć szkoleniowych, warsztatowych, staży oraz subsydiowanego zatrudnienia dla uczestniczek projektu zamieszkujących Dolny Śląsk.
 2. Wykształcony nauczyciel 5”, WND-POKL.09.04.00-02-013/12; koordynacja projektu, prowadzenie zajęć szkoleniowych, warsztatowych oraz językowych dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Dolnego Śląska na obszarach wiejskich.
 3. Wykształcony nauczyciel 4”, WND-POKL.09.04.00-02-013/12; – koordynacja projektu, prowadzenie zajęć szkoleniowych, warsztatowych oraz językowych dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Dolnego Śląska na obszarach wiejskich.
 4. Własna firma szansą dla młodych” POKL.06.02.00-02-059/11, koordynacja projektu, prowadzenie zajęć szkoleniowych i doradczych dla młodych osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą; przyznawanie dotacji wspierającej powstanie i rozwój mikro przedsiębiorstwa.
 5. „Euro 2012 – mistrzostwa dla przedsiębiorczych” POKL.06.02.00-02-020/10 koordynacja projektu, prowadzenie zajęć szkoleniowych i doradczych dla młodych osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą; przyznawanie dotacji wspierającej powstanie i rozwój mikro przedsiębiorstwa.
 6. Wykształcony nauczyciel 3”, WND-POKL.09.04.00-02-019/11 – koordynacja projektu, prowadzenie zajęć szkoleniowych, warsztatowych, językowych dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Dolnego Śląska; realizacja także zajęć praktycznych dla nauczycieli szkół zawodowych.
 7. "Wykształcony nauczyciel 2”, WND-POKL.09.04.00-02-021/10 – koordynacja projektu, prowadzenie zajęć szkoleniowych, warsztatowych oraz językowych dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Dolnego Śląska.
 8. Wykształcony Pracownik to JA!” WND-POKL.08.01.01-02-461/10 koordynacja projektu, prowadzenie zajęć szkoleniowych, doradczych i językowych dla pracowników przedsiębiorstw należących do sektora MMŚP.
 9. Szansa dla kobiet nieaktywnych zawodowo” WND-POKL.06.01.01-02-137/10; koordynacja projektu, prowadzenie zajęć szkoleniowych, warsztatowych oraz indywidualnych konsultacji z beneficjentami programu; organizacja i realizacja trzy miesięcznych staży u potencjalnych pracodawców.
 10. "Wykształcony nauczyciel” – WND-POKL.09.04.00-023/09 – koordynacja projektu, prowadzenie zajęć szkoleniowych, warsztatowych oraz językowych dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych Dolnego Śląska.
 11. Euro 2012 szansa nie tylko dla kibiców” – WND-POKL.06.01.01-02-087/08-00 - koordynacja projektu, prowadzenie zajęć szkoleniowych, warsztatowych oraz indywidualnych konsultacji z beneficjentami programu.
 12. Kobieta aktywna zawodowo to JA!” – POKL. 06.01.01-02-091/08-00 – koordynacja projektu, prowadzenie zajęć szkoleniowych, warsztatowych oraz indywidualnych konsultacji z beneficjentami programu.
 13. "Jestem przedsiębiorczy osiągam sukces na rynku pracy", projekt współfinansowany przez fundację Kronenberga przy CitiBanku - koordynacja projektu, prowadzenie zajęć szkoleniowych, warsztatowych oraz indywidualnych konsultacji z beneficjentami programu (studenci szkół wyższych we Wrocławiu).
 14. Zwiększenie innowacyjności sektora MSP” - 2007 r. Stowarzyszenie realizowało cykl szkoleń jako podwykonawca w ramach projektu realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Projekt ten był pierwszym w Polsce ogólnokrajowym programem szkoleń i warsztatów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu identyfikacji, pozyskiwania, wdrażania oraz zarządzania innowacjami w kontekście funkcjonowania polskich firm na jednolitym rynku unijnym.
 15. "Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego – Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego" przy Stowarzyszeniu Rozwoju Przedsiębiorczości we Wrocławiu – PL 2003/004-379.05.03_013 – prowadzenie zajęć szkoleniowych, doradztwa i informacji dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 16. "Dolnośląski Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego" przy Stowarzyszeniu   Rozwoju Przedsiębiorczości – PL 2002/000-580-01.02.03 – realizacja usług doradczych dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 17. Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży” – PL 2002/00-580-06.01.03-02-12 - projekt pod tytułem „Jestem przedsiębiorczy osiągam sukces na rynku pracy”, prowadzenie zajęć szkoleniowych, warsztatowych oraz indywidualnych konsultacji z beneficjentami programu.
 18. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego PK/2004/916 - świadczenie prostych usług doradczych na rzecz osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych i średnich firm z terenu całej Polski.
 19. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego, PKD-802; świadczenie prostych usług doradczych na rzecz osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych i średnich firm z terenu całej Polski.
 20. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego, PKD-2002/DM/3/402; świadczenie prostych usług doradczych na rzecz osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych i średnich firm z terenu całej Polski
 21. "Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych", RP-PL/16. Projekt realizowany w latach 2001-2002, przygotowanie i prowadzenie zajęć dla młodzieży szkół średnich oraz przygotowanie publikacji pt. "Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży".
 22. The awareness of European integration amongst the Polish entrepreneurs”, SPP 99-03-039, przygotowanie i opublikowanie pozycji pt. „Świadomość integracji Europejskiej – przewodnik dla przedsiębiorców
 23. Prowadzenie Punktu Refundacji Szkoleń, MS/RP/EP/20/04/2000/04; ankietowanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków na dofinansowanie szkoleń dla małych firm, przygotowanie raportów.
 24. The propagation of the spirit of enterprise in the secondary schools in Wrocław region, SEP.503042/S/2. 214360; Projekt realizowany w latach 2000-2002, przygotowanie i prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości dla młodzieży i nauczycieli szkół średnich oraz przygotowanie podręcznika związanego z tym zagadnieniem.
 25. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego, MS.RP/EP/11/04/2000/35; świadczenie prostych usług doradczych na rzecz osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz małych i średnich firm z terenu całej Polski.
 26. Zaawansowane usługi doradcze, MS/RP/EP/11/04/2000/55; świadczenie specjalistycznych usług doradczych na rzecz podmiotów z sektora MSP na Dolnym Śląsku.
 27. Prowadzenie Punktu Refundacji Szkoleń, MS/RP/EP/20/04/2000/04; ankietowanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków na dofinansowanie szkoleń dla małych firm, przygotowanie raportów.
 28. Promocja idei integracji europejskiej wśród młodzieży szkół średnich Wrocławia; program Phare’97 Integracja Europejska nr PL 9707-2.1/0131/1/239 przygotowanie materiałów dydaktycznych dla młodzieży i nauczycieli, prowadzenie zajęć dla uczniów oraz spotkań dla nauczycieli ze średnich szkół zawodowych i technicznych.
 29. Pakiet usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych dla sektora MSP w województwie dolnośląskim PL.STEP-IFE/106. Rezultatem projektu było podniesienie poziomu wiedzy prawno-ekonomicznej oraz wykształcenie praktycznej umiejętności przedsiębiorców MSP, polegających na świadomym wyborze baz danych oraz instytucji wspierających ich działania.
 30. Rozwój usług dla małych i średnich przedsiębiorstw : usługi doradcze i szkoleniowe, PL9610-02-02-07-12, STEP II, prowadzenie szkoleń i świadczenie usług doradczych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz podmiotów z sektora MSP.
 31. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw wyodrębniających się z przedsiębiorstw państwowych poddanych procesom restrukturyzacji i prywatyzacji,, PL 9610-02-02-01-07; STEP II. Współautor i wykładowca programu szkoleniowo-doradczego dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw typu spin-off z Dolnego Śląska.
 32. Rozwój usług o specyfice branżowej dla MSP w Polsce; PL9511-02-02-48, STEP I; przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie ekspertyzy dotyczącej audytu technologicznego dla podmiotów z sektora MSP.
 33. Promocja przedsiębiorczości w szkołach podstawowych, zawodowych i średnich, PL 9511-03-02-85; STEP I, przygotowanie i druk publikacji „Z przedsiębiorczością na TY” oraz prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości dla młodzieży z 4 szkół średnich na Dolnym Śląsku.
 34. Rozwój usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych dla MSP; PL 9511-02-02-27, STEP I, prowadzenie szkoleń i świadczenie usług doradczych dla podmiotów z sektora MSP na Dolnym Śląsku.