O nas

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości (SRP) rozpoczęło działalność w marcu 1995 roku. Zakres usług Stowarzyszenia obejmuje działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, wsparcie rozwoju kadr i innowacyjności przedsiębiorstw, prowadzenie badań i analiz społeczno-ekonomicznych rynku pracy, rynków branżowych krajowych i międzynarodowych. Działa także na rzecz osób niepełnosprawnych i młodzieży. Posiada akredytację w zakresie usług doradczych i szkoleniowych - Certyfikat nr 88/2001 oraz wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – numer ewidencyjny 2.02/00005/2007.

W ramach prowadzonej działalności szkoleniowej Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości uzyskało wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – Zaświadczenie Nr 105/2001 z dnia 19 listopada 2001 r. Od daty uzyskania wpisu wydaliśmy 4798 zaświadczeń ukończenia szkoleń, a 530 osób uczestniczyło w innych pozaszkolnych formach edukacji (seminaria, warsztaty).

 

Kadra Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości we Wrocławiu

 

Zespół SRP złożony jest z dynamicznych i wykształconych ludzi. Każdy z nich reprezentuje dobry poziom ogólnej wiedzy ekonomicznej i prawnej, a także posiada swoją specjalizację. Ciągłe pogłębianie wiedzy poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz obsługa nowych klientów umożliwia całemu zespołowi świadczenie kompleksowych usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych. SRP współpracuje także z konsultantami zewnętrznymi i pracownikami różnych instytucji.

 

Beneficjentami usług Stowarzyszenia są:

 • pracownicy i pracodawcy,
 • osoby poszukujące pracy,
 • młodzież i absolwenci szkół wyższych,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

 

Cele realizowane są poprzez:

 • Usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne.
 • Nawiązywanie kontaktów, współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się tą samą bądź podobną problematyką.
 • Realizację projektów współfinansowanych ze środków własnych Stowarzyszenia, unijnych i rządowych

 

Cele szczegółowe działalności Stowarzyszenia to:

 1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój i promocja przedsiębiorczości.
 2. Wsparcie rozwoju kadr i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie oraz poprawa jakości kapitału ludzkiego poprzez rozwijanie kompetencji i kwalifikacji pracowników.
 3. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 4. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 5. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub organizacje jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz jednostki organizacyjne.
 6. Promocja i działania na rzecz podnoszenia poziomu i wzrostu potencjału adaptacyjnego zasobów ludzkich oraz na rzecz dopasowywania zasobów pracy do sytuacji na rynku pracy.
 7. Działania na rzecz wzmocnienia spójności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
 8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 9. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji.
 10. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 11. Działania wspomagające rozwój demokracji.
 12. Działania na rzecz partnerstwa publiczno-prywatnego i społecznego oraz dostarczanie usług w ramach zadań publicznych.
 13. Rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.
 14. Wsparcie inicjatyw lokalnych oraz paktów na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej.
 15. Prowadzenie badań i analiz społeczno-ekonomicznych rynku pracy, rynków branżowych krajowych i międzynarodowych.
 16. Tworzenie warunków rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz możliwości wymiany doświadczeń w kraju i za granicą dla stowarzyszonych członków.
 17. Działalność doradcza, szkoleniowa i informacyjna na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.
 18. Działalność na rzecz rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego.